Hạng Nhất Quốc Gia

Mùa giải gần nhất: V-League 2 2020

Bắt đầu: 29/02/20 | Kết thúc: 02/11/20

Kết quả thi đấu Hạng Nhất Quốc Gia

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
Vòng 1
15:30 - 05/06/20 CS. Dong Thap 5 - 4 Can Tho FC 2 - 3
17:00 - 05/06/20 Phố Hiến FC 2 - 1 Bình Phước 0 - 1
16:30 - 06/06/20 Bình Định FC 4 - 0 Dak Lak 1 - 0
15:30 - 07/06/20 An Giang FC 1 - 0 XM Fico Tay Ninh 1 - 0
17:00 - 07/06/20 CLB Bóng Đá Huế 1 - 3 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 1
17:00 - 07/06/20 Sanna Khánh Hòa BVN 4 - 1 Long An FC 2 - 0
Vòng 2
16:00 - 11/06/20 XM Fico Tay Ninh 3 - 1 CS. Dong Thap 0 - 0
17:00 - 11/06/20 Bình Phước 0 - 1 Bình Định FC 0 - 0
17:00 - 12/06/20 Long An FC 0 - 0 An Giang FC 0 - 0
15:30 - 13/06/20 Dak Lak 0 - 0 CLB Bóng Đá Huế 0 - 0
17:00 - 13/06/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 0 Phố Hiến FC 0 - 0
17:00 - 13/06/20 Can Tho FC 0 - 1 Sanna Khánh Hòa BVN 0 - 0
Vòng 3
15:30 - 17/06/20 CS. Dong Thap 2 - 2 Bình Phước 1 - 1
16:30 - 17/06/20 Bình Định FC 1 - 2 Long An FC 0 - 1
16:00 - 18/06/20 An Giang FC 2 - 2 Bà Rịa Vũng Tàu FC 2 - 2
17:00 - 18/06/20 CLB Bóng Đá Huế 0 - 0 XM Fico Tay Ninh 0 - 0
17:00 - 19/06/20 Sanna Khánh Hòa BVN 2 - 1 Dak Lak 1 - 1
17:00 - 19/06/20 Phố Hiến FC 4 - 2 Can Tho FC 4 - 1
Vòng 4
17:00 - 23/06/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC 3 - 2 CS. Dong Thap 2 - 2
17:00 - 23/06/20 Long An FC 2 - 1 CLB Bóng Đá Huế 2 - 0
17:00 - 24/06/20 Can Tho FC 3 - 2 Bình Định FC 2 - 2
15:30 - 25/06/20 Dak Lak 1 - 3 An Giang FC 0 - 2
16:00 - 25/06/20 XM Fico Tay Ninh 1 - 1 Phố Hiến FC 0 - 1
17:00 - 25/06/20 Bình Phước 0 - 1 Sanna Khánh Hòa BVN 0 - 0
Vòng 5
17:00 - 29/06/20 CLB Bóng Đá Huế 2 - 1 Can Tho FC 1 - 1
17:00 - 29/06/20 Long An FC 0 - 1 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 0
16:30 - 30/06/20 Bình Định FC 2 - 1 CS. Dong Thap 0 - 0
15:30 - 01/07/20 An Giang FC 0 - 1 Bình Phước 0 - 0
15:30 - 01/07/20 Dak Lak 1 - 0 XM Fico Tay Ninh 1 - 0
17:00 - 01/07/20 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 1 Phố Hiến FC 0 - 0
Vòng 6
17:00 - 05/07/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC 1 - 0 Bình Định FC 0 - 0
17:00 - 05/07/20 Sanna Khánh Hòa BVN 4 - 0 XM Fico Tay Ninh 1 - 0
17:00 - 06/07/20 Bình Phước 1 - 0 Long An FC 1 - 0
15:30 - 07/07/20 CS. Dong Thap 2 - 3 CLB Bóng Đá Huế 0 - 1
17:00 - 07/07/20 Can Tho FC 1 - 1 Dak Lak 1 - 1
17:00 - 07/07/20 Phố Hiến FC 2 - 1 An Giang FC 1 - 0
Vòng 7
17:00 - 11/07/20 Bình Phước 1 - 0 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 0
17:00 - 11/07/20 Long An FC 1 - 2 CS. Dong Thap 0 - 1
15:30 - 12/07/20 Dak Lak 0 - 1 Phố Hiến FC 0 - 0
15:30 - 13/07/20 An Giang FC 2 - 0 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 0
16:00 - 13/07/20 XM Fico Tay Ninh 2 - 0 Can Tho FC 1 - 0
16:30 - 13/07/20 Bình Định FC 2 - 1 CLB Bóng Đá Huế 0 - 0
Vòng 8
16:00 - 17/07/20 XM Fico Tay Ninh 1 - 0 Bình Phước 0 - 0
17:00 - 17/07/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC 1 - 1 Can Tho FC 1 - 0
15:30 - 18/07/20 An Giang FC 1 - 1 Bình Định FC 1 - 0
15:30 - 19/07/20 Dak Lak 1 - 1 CS. Dong Thap 0 - 0
17:00 - 19/07/20 CLB Bóng Đá Huế 1 - 0 Sanna Khánh Hòa BVN 0 - 0
17:00 - 19/07/20 Long An FC 0 - 0 Phố Hiến FC 0 - 0
Vòng 9
16:30 - 23/07/20 Bình Định FC 1 - 0 XM Fico Tay Ninh 1 - 0
17:00 - 23/07/20 Bình Phước 0 - 0 Dak Lak 0 - 0
17:00 - 24/07/20 Can Tho FC 0 - 0 Long An FC 0 - 0
15:30 - 25/07/20 CS. Dong Thap 1 - 3 An Giang FC 0 - 2
17:00 - 25/07/20 Sanna Khánh Hòa BVN 0 - 1 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 1
17:00 - 25/07/20 Phố Hiến FC 2 - 2 CLB Bóng Đá Huế 0 - 1
Vòng 10
15:30 - 25/09/20 CS. Dong Thap 0 - 1 Phố Hiến FC 0 - 0
15:30 - 25/09/20 An Giang FC 1 - 2 CLB Bóng Đá Huế 0 - 1
Vòng 1
15:30 - 25/09/20 Bình Định FC 1 - 1 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 0
Vòng 10
15:30 - 25/09/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC 4 - 0 XM Fico Tay Ninh 2 - 0
15:30 - 25/09/20 Bình Phước 3 - 2 Can Tho FC 3 - 1
Vòng 1
15:30 - 25/09/20 Long An FC 0 - 3 Dak Lak 0 - 0
Vòng 11
15:30 - 30/09/20 Dak Lak 0 - 1 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 0
15:30 - 30/09/20 Sanna Khánh Hòa BVN 3 - 0 CS. Dong Thap 1 - 0
15:30 - 30/09/20 Phố Hiến FC 0 - 1 Bình Định FC 0 - 0
15:30 - 30/09/20 XM Fico Tay Ninh 2 - 1 Long An FC 0 - 1
15:30 - 30/09/20 Can Tho FC 2 - 1 An Giang FC 1 - 0
15:30 - 30/09/20 CLB Bóng Đá Huế 0 - 1 Bình Phước 0 - 0
Vòng
16:30 - 08/10/20 Bình Định FC 2 - 0 An Giang FC 1 - 0
17:00 - 08/10/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC 2 - 1 Bình Phước 1 - 1
17:00 - 08/10/20 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 0 Phố Hiến FC 1 - 0
15:30 - 09/10/20 Dak Lak 2 - 2 CS. Dong Thap 1 - 1
16:00 - 09/10/20 XM Fico Tay Ninh 0 - 0 Can Tho FC 0 - 0
15:00 - 13/10/20 Dak Lak 2 - 1 Long An FC 1 - 0
16:00 - 13/10/20 XM Fico Tay Ninh 1 - 0 CS. Dong Thap 0 - 0
17:00 - 13/10/20 Can Tho FC 1 - 0 CLB Bóng Đá Huế 0 - 0
17:00 - 13/10/20 Phố Hiến FC 0 - 1 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 1
17:00 - 13/10/20 Bình Định FC 4 - 1 Bình Phước 1 - 0
09:00 - 14/10/20 Sanna Khánh Hòa BVN 3 - 1 An Giang FC 2 - 1
16:00 - 17/10/20 CLB Bóng Đá Huế 0 - 0 Long An FC 0 - 0
15:30 - 18/10/20 An Giang FC 0 - 3 Phố Hiến FC 0 - 1
17:00 - 18/10/20 Bình Phước 0 - 1 Sanna Khánh Hòa BVN 0 - 0
17:00 - 18/10/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 4 Bình Định FC 0 - 2
15:00 - 21/10/20 CLB Bóng Đá Huế 1 - 1 Dak Lak 0 - 1
15:30 - 21/10/20 CS. Dong Thap 1 - 0 Can Tho FC 0 - 0
17:00 - 21/10/20 Long An FC 3 - 1 XM Fico Tay Ninh 1 - 0
15:30 - 24/10/20 An Giang FC 0 - 0 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 0
15:30 - 24/10/20 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 2 Bình Định FC 1 - 2
17:00 - 24/10/20 Phố Hiến FC 2 - 0 Bình Phước 2 - 0
15:30 - 25/10/20 CS. Dong Thap 3 - 0 CLB Bóng Đá Huế 3 - 0
15:30 - 25/10/20 XM Fico Tay Ninh 1 - 1 Dak Lak 0 - 0
15:30 - 25/10/20 Can Tho FC 2 - 1 Long An FC 0 - 1
15:30 - 30/10/20 CLB Bóng Đá Huế 2 - 2 XM Fico Tay Ninh 2 - 2
15:30 - 30/10/20 Dak Lak 0 - 1 Can Tho FC 0 - 0
15:30 - 30/10/20 Long An FC 1 - 0 CS. Dong Thap 1 - 0
16:00 - 31/10/20 Bình Phước 0 - 0 An Giang FC 0 - 0
16:00 - 31/10/20 Bình Định FC 1 - 0 Phố Hiến FC 0 - 0
16:00 - 31/10/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC 1 - 1 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 1